GRONDWET            CONSTITUTION 
                  VAN DIE                   OF THE 
          BRILJANTE ROLLER                                          ASSOSIASIE         BRILLIANT ROLLER                                         ASSOCIATION
                  (B.R.A.)                 (B.R.A.)
   
1.  NAAM 1.  NAME
   
1.1  Die naam van die organisasie is die  1.1 The name of the organization is the 
Briljante Roller Assosiasie (B.R.A) Brilliant Roller Association (B.R.A.)
   
2.  DOELSTELLING 2.  OBJECTIVE
   
2.1 Die doelstelling van die B.R.A. is die  2.1  The objective of the B.R.A. is the 
verbetering van die kwaliteit en standaard improvement of the quality and standard of
van die roller duif. the roller pigeon.
   
3.  LIDMAATSKAP 3.  MEMBERSHIP
   
3.1  Enige persoon mag lid van die B.R.A. word,  3.1  Any person may become a member of the
deur sy of haar aansoek aan die Uitvoerende B.R.A. by sending his or her application to the 
Komitee te stuur. Executive Committee.
   
3.2  Twee persone mag gesamentlik as 'n  3.2  Two people may join as a partnership by
venootskap by die B.R.A. aansluit teen betaling paying the subscription as subscribed for a 
van die ledegeld vir 'n venootskap. partnership.
   
3.3 Lidmaatskap verleen aan 'n lid die volgende 3.3 Membership affords the following rights:
regte:  
   
3.3.1  Om ringe deur die B.R.A. uitgegee, aan te 3.3.1  To purchase the rings issued by the B.R.A.
koop.   
   
3.3.2  Om aan alle kompetisies in die B.R.A.  3.3.2  To participate in any competition of the
deel te neem. B.R.A. 
   
3.3.3 Om alle literatuur wat van tyd tot tyd  3.3.3  To receive all literature printed by the 
deur die B.R.A. gegee word, te ontvang. B.R.A. from time to time.
   
3.3.4  Om op alle vergaderings 'n stemreg te hê 3.3.4  To have the right to vote on any meeting
d.m.v. die klub verteenwoordiger.  In die geval through a club representative.  In the case of a 
van 'n vernootskap het elke lid van die  partnership each member of the partnership,
vernootskap stemreg. shall have a vote.
   
3.3.5  Om tot 'n ampsdraer van die B.R.A.  3.3.5 To be elected as an office - bearer of the
verkies te wored. B.R.A. 
   
4. REGISTRASIES  4. REGESTRATION
   
4.1  Lede sowel as duiwe moet aan die begin 4.1  Members and pigeons must be registered
van elke vliegseisoen geregistreer word. in the beginning of each flying season.
   
4.2  Geen Telkaarte sal deur die B.R.A. aanvaar 4.2  No Score Sheets will be accepted by the
word indien lede en duiwe nie geregistreer is B.R.A. unless members and pigeons are
nie. registered.
   
4.3  'n Persoon mag slegs by een klub registreer. 4.3  A person may only register with one club.
   
4.4  Slegs lede en duiwe wat by die B.R.A. 4.4  Only registered members of the B.R.A.
geregistreer is mag aan kompetisies deelneem. may participate in competitions.
   
5.  UITVOERENDE KOMITEE 5.  EXECUTINVE COMMITTEE
   
5.1  Die eiendom en hantering van die sake van 5.1 The property and handling of the B.R.A.'s
die B.R.A. vestig in die Uitvoerende Komitee. affairs vest in the Executive Committee.
   
5.2  Die uitvoerende komitee van die B.R.A  5.2  The executive committee of the B.R.A.
word as volg saamgestel. is constituted as follows:
   
5.2.1  President, Voorsitter en Vise - Voorsitter, 5.2.1  President, Chairman, Vice Chairman and
en Sekretaris. Secretary.
   
5.3 In die geval van dood, bedanking of on- 5.3  In the case of a death, resignation or 
bevoegdheid van enige lid van die Uitvoerende incapacity of a member of the Executive
komitee, kan die uitvoerende komitee iemand Committee, the executive committee may
aanstel om as lid op te tree gedurende die  appoint a member to act during this period 
tydperk tot en met die volgende Algemene  until the next Annual General Meeting.
Jaarvergadering.  
   
5.4  Die Uitvoerende Komitee het die volgende 5.4 The Executive Committee has the following
bevoegdhede en pligte: powers and duties:
   
5.4.1  Om sodanige beslissings te neem en  5.4.1  To take the necessary decisions and do 
sodanige stappe te doen as wat nodig mag  anything it deems fit, to implement the 
wees om uitvoering te gee aan die bepalings regulations of this Constitution.
van hierdie Grondwet.  
   
5.4.2  Om die B.R.A. te verteenwoording in  5.4.2  To represent the B.R.A. with regards
enige aangeleentheid wat van algemene  to any matter which is of general importance
belang vir die organisasie is. to this organization.
   
5.4.3  Om onderhewig aan die bepalings van 5.4.3  Subject to the regulations of this 
die Grondwet, dissipline tussen die lede van Constitution, to maintain discipline amongst
die B.R.A. te handhaaf. the members of the B.R.A. 
   
5.4.4  Om die finansies van die B.R.A. te 5.4.4  To regulate and control the finances of 
reël en te kontroleer. the B.R.A. 
   
5.4.5  Om die pryse wat by die jaarlikse  5.4.5  To determine the prizes awarded at the 
prysuitdeling toegeken word, te bepaal. annual prize giving ceremony.
   
5.4.6  Om riglyne neer te lê en aanbevelings  5.4.6  To lay down regulations and make 
aan die Algemene Jaarvergadering te doen, recommendations at the Annual General 
vir die beter funksionering en uitbouing van die Meeting regarding the improved functioning
beeld van die B.R.A. and well being of the B.R.A.
   
6.  VERKIESING VAN DIE UITVOERENDE  6.  ELECTION OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
KOMITTEE  
   
6.1  Die Uitvoerende Komitee word vir 'n  6.1  The members of the Executive Committee
tydperk van een jaar in hulle onderskeie poste will serve for a period of one year in their 
verkies, waarna hulle herkiesbaar is. particular capacities, after which they are 
  eligible for re-elction.
   
6.2  Geen persoon mag tergelyketyd twee 6.2  No Executive Committee member may 
Uitvoerende Komitee poste beklee nie.  serve in more than one capacity at the same
  time.
   
6.3  Lede het die reg om enige persoon te  6.3  Members has the right to nominate any
nomineer vir die onderskeie ampte. person for a particular office.
   
6.4  'n Nominasie lys van alle genomineerde  6.4  A nomination list must be drawn up of all
persone moet saamgestel en aan alle lede persons nominated, this list must be  
gesirkuleer word. circulated amongst all the members.
   
6.5  Elke bona fide lid is geregtig om per  6.5  Each bona fide member has the right to 
aangebode posstem vir een persoon in elke vote by post for one candidate nominated for
komitee-amp te stem. a particular office in the form of the presented
  ballot paper.
   
6.6  Die korrekvoltooide stembriewe moet 6.6  The correctly completed ballot papers 
die Uivoerende Komitee minstens twee weke must reach the Executive Committee at least
voor die Algemene Jaarvergadering bereik. two weeks before the Annual General 
  Meeting.
   
6.7 'n Komitee van stemopnemers moet  6.7  A Committee of scrutinizers must be 
aangewys word op die Algemene  appointed to open and count the votes on the
Jaarvergadering om die stemme te tel. Annual General Meeting.
   
6.8  Indien twee of meer lede genomineer 6.8  If the votes for two ore more candidates 
tot dieselfde amp, dieselfde aantal stemme nominated for a particular office are equal, 
verkry sal die lede teenwoording op die  the members present at the Annual General
Algemene Jaarvergadering geregtig wees vir 'n  Meeting may revote, if the results are equal 
herstem, en indien daar by hierdie stemming again the officebearer for the particular office
weer 'n staking is sal die ampsdraer vir die  will be determined by lot.
betrokke amp deur die lot bepaal word.  
   
7.  VERGADERINGS 7.  MEETINGS
   
7.1  'n Algemene Jaarvergadering sal elke jaar 7.1  A Annual General Meeting must be held 
na die vliegseisoen gehou word, waar alle  annually at the end of the flying season, all 
huidige sowel as toekomstige lede die  current and future members will attend
vergadering sal bywoon. this meeting.
   
7.2 Die Uitvoerende Komitee vergader so  7.2  The Executive Committee will meet as 
dikwels as wat nodig geag word, twee lede often as is necessary to carry out it's business,
van die Uitvoerende Komitee vorm 'n kworum. two members of the Executive Committee 
  will form a quorum.
   
7.3  Behalwe in die geval van 'n wysiging van  7.3  Except for any amendment to this 
die grondwet, sal 'n mosie slegs bywyse van 'n constitution, a motion will only be accepted
meerderheid van stemme van die persone op if passed by a majority vote of the members
n Algemende Vergadering teenwoording,  present at a General Meeting.
aangebring word.  
   
7.4  Wysiging aan die grondwet of vorige  7.4  Any amendment to this constitution, or
besluite van 'n Algemene Vergadering, kan previous decisions taken by an General 
alleenlik met 'n twee derde meerderheid van Meeting, can only be brought about by a 
stemme van die lede wat op die Algemene  two-third majority vote of the member  
Jaarvergadering teenwoording is, aangebring present at the Annual General Meeting.
word.  
   
7.5  Die President sal op alle vergaderings oor 7.5  On all meetings, the President will have 
n gewone en 'n beslissende stem beskik. a normal as well as a casting vote.
   
7.6  Daar moet notules van alle vergaderings 7.6  The B.R.A. must keep minutes of all 
van die B.R.A. gehou word en enige lid sal op meetings and members may, having given 
enige redelike tyd die reg to insae in die B.R.A. reasonable notice, have access to these 
se rekords hê. records.
   
8.  FINANSIES 8.  FINANCES
   
8.1  Die jaarlikse ledegeld is op die Algemene 8.1  The annual subscription fee is payable on
Jaarvergadering betaalbaar.  Geen lede sal 'n  the Annual General Meeting.  A member will
kompetisie vlieg as alle gelde nie betaald is nie. not be allowed to fly at a competition if all 
  monies is paid.
   
8.2  Die bedrag van die jaarlikse ledegeld wat  8.2  The amount of the subscription fees for
deur sowel lede as venootskappe betaalbaar members as well as partnerships will be 
is, word jaarlikse op die Algemene  decided on the Annual General Meeting.
Jaarvergadering bepaal.  
   
8.3  Nuwe lede betaal ledegeld vanaf datum 8.3  New members will pay subscription fees
van aansluiting. from date of application.
   
9.  RINGE 9.  RINGS
   
9.1  Lede van die B.R.A. is self verantwoordelik 9.1  The responsibility of ordering rings rest on
vir die bestel van ringe, deur die bestelling the Members of the B.R.A., and to hand in the
van ringe skriftelik by die komitee in te handing written order of rings at the committee.
   
9.2  'n Volledige rekord van die ringe uitgereik, 9.2  A comprehensive record of rings issued 
moet aan die B.R.A. gestuur word. must be send to the B.R.A. 
   
9.3  'n Lid wat 'n medelid van ringe voorsien,  9.3  A member providing another member 
moet onmiddelik volle besonderhede met  with rings, must immediately provide the
betrekking tot die aantal en nommers aan die  Executive Committee with the numbers and
Uitvoerende Komitee verstrek. quantity thereof.
   
10.  TELKAARTE 10.  SCORE SHEETS
   
10.1  Slegs B.R.A. Telkaarte mag vir liga  10.1  Only B.R.A. Score Sheets may be used
kompetisies gebruik word. for league competitions.
   
10.2  Alvorens Telkaarte deur die B.R.A.  10.2  Before any Score Sheet is accepted by 
aanvaar word moet dit deur al ses beoordelaars, the B.R.A., it must be signed by the six 
klub voorsitter, skeidsregter en deelnemer  judges, club chairman, umpire and competing
geteken wees. member.
   
11.  KOMPETISIES 11.  COMPETITIONS
   
11.1  Die B.R.A. liga bestaan uit tien  11.1  The B.R.A. leque consists of ten 
kompetisies, wat vanaf Februarie tot November  competitions, which is held during the year 
deur die jaar gehou word. from February until November.
   
11.2  Kompetisies word binne 30 dae gevlieg 11.2  Competitions will be held within 30 days 
en mag nie vir meer as 30 dae oorgedra word and may not be carried over to the next month,
nie.  Kompetisie sal die vierde naweek (Sondag)  but not exceeding 30 days.  Competitions will
in 'n maand gevlieg word, as die weer ons  be held the fourth weekend (Sunday) to fly in
toelaat. a month, if the weather allows it.
   
12.  REELS VAN KOMPETISIE 12.  COMPETITION RULES
   
12.1  'n Kompetisie duur vyftien minute  12.1  The duration of a competition will be 
waarvan die eerste tien minute groeperings fifteen minutes, the first ten minutes will 
tyd sal wees. count as grouping time.
   
12.2  Alle lede van 'n klub sal op dieselfde dag 12.2  All the members of a club will compete
deelneem. on the same day.
   
12.3  Ses duiwe vorm 'n kompetisie groep, 12.3  A Competition kit will consist out of six
en slegs een reserwe duif mag per kompetisie birds, and only one reserve per competition 
ingeskryf word. kit is allowed.
   
12.4  Telkaarte word by die eerste persoon op 12.4  Score Sheets must be handed in at the 
die klub se vliegroete ingehandig, daar word  first person on the club's fly route, the 
dan gestem of 'n kompetisie gevlieg sal word. members must then vote to proceed with the
  competition.
   
12.5  'n Deelnemer moet binne vyf minute na 12.5  A member has five minute after releasing
vrylating van sy duiwe "tyd" skree, dan eers his birds in which to shout "time" then only 
sal sy duiwe beoordeel word. will his birds be judged.
   
12.6  Die hoeveelheid sekondes wat 'n duif rol 12.6  The seconds that a bird has rolled will 
word as rolpunt aangeteken. be noted as his roll score.
   
12.7  Indien 'n duif vir die volle vyftien minute  12.7  When a bird has flown for fiteen minutes
van 'n kompetisie bly vlieg kry hy een bonus he will receive one bonus point for flying, 
punt wat as vliegpunt aangeteken sal word. this will be noted as his flying point.
   
12.8  Wanneer 'n duif in die eerste tien minute 12.8  If a bird does not leave the kit in the first
van 'n kompetisie nie die groep verlaat vir  ten minutes of the competition, for longer
langer as vyf minute nie, verdien hy twee  than five minutes, he is awarded two bonus
bonus punte wat as groeperingspunt  points which will be noted as his grouping 
aangeteken word. point.
   
12.9  'n Duif verbeur alle punte wanneer hy sit 12.9  When a bird settles or rolls down he 
of afrol. forfeits all points awarded to him.
   
12.10  Geen duif mag beoordeel word as hy nie 12.10  No bird will be judged when it is not 
positief geidentifiseer word nie. positively identified.
   
12.11  Wanneer 'n duif agter 'n opstruksie afrol, 12.11  When a bird rolls down behind an 
kry hy vyf minute om te voorskyn te kom en  obstruction, he has five minutes to reappear 
vyf minute om te hergroeppeer. and vyf minutes to regroup.
   
12.12  Wanneer 'n duif of duiwe uit die groep 12.12  When a bird or birds rolls out of the kit
rol sal die duif of duiwe wat bo bly vlieg die the bird or birds still flying above those that
kompetisie groep bepaal. have rolled will determine the competition kit
   
12.13  Geregistreerde kompetisie duiwe wat 12.13  When registered birds are exchange 
onder lede uitgeruil word sal slegs na sestig between members, these birds may only 
dae op die nuwe eienaar se naam aan  compete in competitions for the new owner
kompetisies kan deelneem. after sixty days.
   
13.  HERVLUG 13.  RE-FLIGHT
   
13.1  'n Hervulg word as 'n nuwe kompetisie 13.1  A re-fligh will constitute a new 
gevlieg en die vorige kompetisie se punte competition and no points from the previous
word nie in ag geneem nie. competition will be considered.
   
13.2  Daar moet op 'n hervlug besluit word voor 13.2  The decision for a re-flight must be made 
die aanvang van die derde deelnemer se  before the commencement of the third 
kompetisie, indien nie sal geen hervlug  members competition, otherwise no re-flight
toegelaat word nie. will be awarded.
   
13.3  Wanneer die kompetisie groep deur 'n  13.3  All birds in a competition kit retain there
valk geslaan word behou die duiwe hulle punte point when a hawk strikes the kit or the 
wat reeds aangeteken is, of die deelnemer kan member may apply for a re-flight.
aansoek doen vir 'n hervlug.  
   
14.  BEOORDELING 14.  JUDGING
   
14.1 Die beoordeling span van die klub sal  14.1 The judging team of the club will stand 
bymekaar staan terwyl die kompetisie groep together while the competition group fly's, 
vlieg, en mag geen kontak met ander lede hê and may not have any contact with other 
gedurende die tyd wat die duiwe beoordeel members while the pigeons are judged.
word nie.  
   
14.2  Die beoordelingspaneel van 'n klub sal 14.2  The judging panel of a club will consist of
uit ses beoordelaars en een skeidsregter  six judges and one umpire, and if this is not 
bestaan, en indien dit nie moontlik is nie sal so achieved no competition will be flown.
n kompetisie nie gevlieg word nie.  
   
14.3  Die persoon wie se duiwe beoordeel  14.3  The person who's birds are being judged 
word, mag geensins deelneem of inmeng met may under no circumstances interfere with 
die beoordeling van sy duiwe nie. the judging of his birds.
   
14.4  Beoordelaars se beslissing sal ten alle  14.4  A judges decision will always be accepted,
tye aanvaar word, behalwe in die geval waar except in the case where the umpire overrules
die skeidsregter die beslissing oorheers. the decision.
   
14.5  Die skeidsregter se beslissing is finaal. 14.5  The umpire's decision will be final.
   
14.6 'n Elektroniese stophorlosie moet gebruik 14.6  Electronic stop-watches must be used 
word en die ware lesing op die stophorlosie and the true reading of the stop-watch must
moet as roltelling aangeteken word. be recorded as the roll score.
   
15.  TOEKENINGS 15.  AWARDS
   
Die B.R.A. ken die volgende pryse toe: The B.R.A. awards the following prizes:
   
15.1  B.R.A. Kampioen (Hoogte totaal uit tien 15.1  B.R.A. Champion (Highest total out of ten
liga kompetisie.) competitions.)
   
15.2  Beste Duif (Moet aan ten minste vyf van  15.2  Best Bird (Must compete in at least 
die tien kompetisies deelneem.) five out of ten competitions.)
   
15.3  Langste Rol (Net die sekondes wat 'n duif 15.3  Longest Roll (Only the seconds that a bird
rol word in aggeneem.) has rolled counts.)
   
15.4  Hoogste Kompetisie Punt (Hoogste  15.4  Highest Competition Score (Highest 
kompetisie punt uit tien kompetisies.) score out of ten competitions).
   
15.5  Groot Praat (Moet nomineer)(Slegs rol, 15.5 BRAG (BIG MOUTH) (Only the fly, rol and
vlieg en groepering punte word in aggeneem.) grouping points count.)
   
15.6  Groot Praat (Moet genomineerd wees op 15.6  Brag (Big Mouth) (Must be nominated on 
telkaart met inhandiging voor elke the score sheet when handing in before each
kompetisie.) competition.
   
15.7 Mees Aktiefste (Al sy rol punte word 15.7  Most Active (All his roll points will be 
genoteer en na die kompetisie bymekaar getel. noted and will be added togther at the end of 
Met die vliegpunt sowel as die groepering  the competition.  With the fly and grouping 
punt indien die duif dit handhaaf. point if the pigeon succeeds.
   
15.8  Mees Aktiefste Duif (Moet genomineerd 15.8  Most Active (Must be nominated on the
wees op telkaar met inhandiging voor elke score sheet when handing in before each
kompetisie.) competition.)
   
16.  DISSIPLINE 16.  DISCIPLINE
   
16.1  Indien enige lid van die B.R.A. strydig met 16.1  If any member of the B.R.A. acts 
enige bepaling van hierdie grondwet of enige contrary to any of the regulations of this 
reël deur die Uitvoerende Komitee neergelê,  constitution or any of the rules laid down by 
optree, of hom skuldig maak aan optrede wat  the Executive Committee or acts in such a way
volgens die oordeel van die Uitvoerende  that, according to the Executive Committee, 
Komitee tot nadeel van die B.R.A. strek, mag his behavior is detrimental to the B.R.A., the
die Uitvoerende Komitee tot nadeel van die   Executive Committee may terminate his 
B.R.A. strek, mag die Uitvoerende Komitee sy  membership, in which cas he forfeits all 
lidmaatskap beëindig, in welke geval so 'n lid moneys' and prizes.
al sy gelde en pryse verbeur.  
   
16.2  'n Lid het die reg tot appel maar indien  16.2  A member has the right to appeal but if 
twee derdes van die Uitvoerende Komitee die two-third of the Executive Committee 
besluit bekragtig, sal die persoon se  confirms the decision, the member's 
lidmaatskap onmiddelik beëindig word of die membership will be terminated immediately
toepaslike strafmaatreëls summier toegepas  or the appropriate punishment will 
word. commence immediately.
   
16.3  Indien lidmaatskap van een lid van 'n  16.3  When membership of one member of
venootskap, beëindig word, of tydelik opgekort a partnership is terminated or temporarily
word beteken dit die beëindiging of opskorting suspended, it means the termination of that
van die venootskap in sy geheel. partnership as a whole.
   
16.4  Geen lid wie se lidmaatskap deur die 16.4  No member whose membership has
Uitvoerende Komitee na gelang van die geval, been terminated by the Executive Committee
beëindig is, mag weer lid van die B.R.A. word may be re-admitted as a member of the B.R.A.
nie, tensy hy skriftelik tot hertoelating aansoek  unless he, appies in writing for re-admittance 
doen en dit deur die Uitvoerende Komitee and the Executive Committee approves the 
goedgekeur word. request.
   
16.5  'n Persoon wat bedank, moet onmiddelik 16.5  A member who resigns must immediatley
alle uitstaande gelde betaal, die B.R.A. het pay all outstanding money's, the B.R.A. has 
die reg om alle pryse of prys geld terug te hou the right to withold any prizes or prize money
tot alle verkuldigde bedrae betaal is, 'n  until all outstanding money's are paid, a letter
bedankings brief moet deur die lid of deur die of resignation by the member or relevant Club
betrokke Klub Voorsitter aan die Uitvoerende Chairman must be send to the Executive 
Komitee gestuur word met alle besonderhede  Committee giving all the details that led to 
met betrekking tot die bedanking. the members resignation.
   
17.  DATUM VAN IN WERKING TREDEING 17.  EFFECTIVE DATE
   
17.1  Hierdie grondwet tree in werking op  17.1  This constitution becomes effective on 
1 Februarie 2015 tot en met 31 Januarie 2016  the 1st of February 2015 until the 
en vervang alle vorige uitgawes. 31st of January 2016 and replaces all previous 
  editions.

 

Stay home and stay safe, visit the official website: sacoronavirus.co.za